Όροι Χρήσης

Γενικα

Ο παρών ιστότοπος webessentials.gr αποτελεί δημιουργία και ιδιοκτησία του Καραστάθη Κωνσταντίνου (αναφερόμενος ως Web Essentials στο εξής) και χρήση του συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των ακολούθων όρων.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με έναν από τους όρους, υποχρεούστε να διακόψετε την περαιτέρω χρήση του.

Πνευματικα δικαιωματα

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Web Essentials και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου, με εξαίρεση τα κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που χρησιμοποίουνται κατόπιν σχετικής άδειας.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, αντιγραφή, πώληση, διανομή ή μετάδοση μέρους ή του συνόλου του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Web Essentials, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Περιορισμος ευθυνης

Η Web Essentials δε φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε απώλειας και ζημίας που ενδέχεται να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθώς επίσης και εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού ή άλλου είδους πληροφοριακού συστήματος.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν είναι δυνατό να μεταβληθούν, τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ανακοίνωση.

Η Web Essentials δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Εμπιστευτικοτητα

Κάθε συναλλαγή και επικοινωνία μεταξύ της Web Essentials και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου παραμένει απόρρητη, άρση του απορρήτου δύναται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία για την ικανοποίηση τού εννόμου συμφέροντος.

Back to top